بایگانی: Services

شناسایی فرصت‌ها و مسائل فناورانه

کشف طرح ها و ایده های نوآورانه و طراحی RFP و تعریف دقیق مسأله و مستندسازی

ارزیابی هسته‌های فناور

ارزیابی و ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت‌های دانش بنیان و فناور به جهت برون سپاری و حل مسائل فناورانه

پرورش ایده‌های نو

کمک به صاحبان ایده برای رشد افکار و تبدیل ایده به فرصت های اقتصادی جدید

تحلیل بازار و رصد آینده

بررسی آخرین تحولات تکنولوژی برای پیشنهاد نقشه راه توسعه کسب و کار

عرضه محصولات فناور

کمک به معرفی و بازاریابی محصولات شرکت‌های دانش بنیان

مشاوره و آموزش

مشاوره های تخصصی توسط خبرگان و آموزش فرصت های رشد کسب و کار