شریک ملّی
نوآوری شما

شریک ملّی
نوآوری شما

رسالت کاشف

کاشف به ایجاد و تکرار تجارب موفق در زمینه‌ی نوآوری، به مشریان خود در حل چالش‌های علمی، فنی و پایداری کمک می‌کند، خط تولید کسب و کار آن‌ها را سرعت می‌بخشد و نقش آن‌ها را در رفع مسائل ملی جامعه پررنگ‌تر می‌کند
این شرکت با بیش از 5 سال تجربه، به عنوان پیشرو ملی در حوزه نوآوری شناخته می‌شود
تیم پرشور کاشف، با توانمندسازی دیگران برای ورود به عرصه‌های جدید علمی، فناورانه و تجاری، بسترهای نوبینی برای همکاری ایجاد کرده و به کشف فرصت‌های تجاری تازه‌ می‌پردازد

رسالت کاشف

کاشف به ایجاد و تکرار تجارب موفق در زمینه‌ی نوآوری، به مشریان خود در حل چالش‌های علمی، فنی و پایداری کمک می‌کند، خط تولید کسب و کار آن‌ها را سرعت می‌بخشد و نقش آن‌ها را در رفع مسائل ملی جامعه پررنگ‌تر می‌کند
این شرکت با بیش از 5 سال تجربه، به عنوان پیشرو ملی در حوزه نوآوری شناخته می‌شود
تیم پرشور کاشف، با توانمندسازی دیگران برای ورود به عرصه‌های جدید علمی، فناورانه و تجاری، بسترهای نوبینی برای همکاری ایجاد کرده و به کشف فرصت‌های تجاری تازه‌ می‌پردازد

باورهای ما

ترسیم تصویری عینی از آینده احتمالی
کاوش در اکوسیستم جهانی برای کشف ایده‌های نوآورناه و راه‌حل‌های نوظهور
ارائه فرصتی به نوآوران برای پیاده‌سازی فناوری‌های خود و مشارکت در پیشرفت جامعه
توانمندسازی مشتریان برای ایجاد و تکرار تجارب موفق در زمینه نوآوری

باورهای ما

ترسیم تصویری عینی از آینده احتمالی
کاوش در اکوسیستم جهانی برای کشف ایده‌های نوآورناه و راه‌حل‌های نوظهور
ارائه فرصتی به نوآوران برای پیاده‌سازی فناوری‌های خود و مشارکت در پیشرفت جامعه
توانمندسازی مشتریان برای ایجاد و تکرار تجارب موفق در زمینه نوآوری

تیم اجرایی

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تیم اجرایی

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تاریخچه

Jan, 2020

کاشف تاسیس شد

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2020
Jan, 2021

####

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2021
Jan, 2022

Oppevent Founded

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2022
Jan, 2023

####

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2023
Jan, 2024

####

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2024

تاریخچه

Jan, 2020

کاشف تاسیس شد

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2020
Jan, 2021

####

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2021
Jan, 2022

Oppevent Founded

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2022
Jan, 2023

####

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2023
Jan, 2024

####

This is timeline description. Please click here to change this description.

Jan, 2024
First Name
Last Name
Email
Message
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

ارتباط با ما

+98 21 6603 2729
​info@kashef.co

ارتباط با ما

+98 21 66 03 27 29
​info@kashef.co
First Name
Last Name
Email
Message
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.