هسته‌های فناور

ظرفیت‌ها

(با تاکید و پیگیري مجدانه رهبر انقلاب براي تولید علم و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و) با توجه به ظرفیت‌هاي بسیار بزرگ دانش‌آموختگان دانشگاهی، با حمایت و برنامه‌ریزي مدیران این حوزه، شرکت‌ها و مجموعه‌هاي دانش‌بنیان زیادي شکل گرفته‌است. وجود این شرکت‌ها توان علمی-صنعتی بالقوه‌ی بسیار چشمگیري براي کشور ایجاد کرده است، اما بسیاري از آن‌ها به دلیل نداشتن مشتري و ارتباط پایدار با خریداران خدمات و محصولات دانش‌بنیان، رشد و توسعه مناسبی ندارند و یا حتی در حال از بین رفتن هستند.

چرخه اقتصادی

با وجود فرصت‌هاي چشمگیر حجم عظیم تقاضا و همچنین عرضه خدمات و محصولات دانش‌بنیان در کشور، متاسفانه هنوز چرخه اقتصادي پایداري بین صنایع و شرکت‌هاي دانش‌بنیان وجود ندارد. با توجه به تعدد و گستردگی مجموعه‌هاي دانش‌بنیان؛ شرکت‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و… مجموعه‌هاي صنعتی، شرکت‌هاي دانش‌بنیان را نمی‌شناسند و عموماً براي حل مسائل خود توانایی پیداکردن مجري مناسب و مرتبط با حل موضوع را ندارند.


حل مسائل فناورانه

(بدین منظور) شرکت کاشف طوبی به ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از این هسته‌ها، به جهت تسهیل فرآیند برون سپاری و حل مسائل فناورانه کشور می‌پردازد.

تشویق می کنیم
برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید


تماس با ما