شناسایی فرصت ها

ظرفیت ها

کشور پهناور ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه زیادی در زمینه منابع انسانی و طبیعی است که متاسفانه تاکنون برای استفاده از این ظرفیت برای ایجاد واحد‌های کوچک اقتصادی و کسب‌وکار و افزایش تولیدات دانش‌بنیان به صورت مدیریت شده و هدفمند اقدام اساسی شکل نگرفته است.

چرخه اقتصادی

با وجود فرصت‌هاي چشمگیر حجم عظیم تقاضا و همچنین عرضه خدمات و محصولات دانش‌بنیان در کشور، متاسفانه هنوز چرخه اقتصادي پایداري بین صنایع و شرکت‌هاي دانش‌بنیان وجود ندارد. در بسیاري از موارد، صنعت مشکلات و نیازهاي خود را نمی‌شناسد و در مواردي هم که احساس نیاز دارد، قادر به توصیف و تعریف دقیق مساله نیست.


ایده های نوآورانه

(بدین منظور) شرکت کاشف طوبی به کشف طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه، طراحی پرونده‌های جامع فرصت از ظرفیت‌های اقتصادی احصاشده، طراحی RFP و شرح دقیق نیاز و مستندسازی آن متناسب با مناطق مختلف کشور می‌پردازد.

تشویق کردن شما به بالا
برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید


تماس با ما